หน้าแรก | บริการ | โปรโมชั่น | ราคา | นัดหมาย | ข่าวสาร | คำถามที่พบบ่อย | ลูกค้าพูดถึงเรา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

 
 

 
Preventives / ทันตกรรมป้องกัน Dental Prophylaxis ขัดฟัน/ขูดหินปูน
800-1,500
Baht.
  prophylaxis + Air Flow ขูดหินปูน + airflow
1,200-2,000
Baht.
  PPF (prophalaxis, polishing and fluoride application) ขัดฟัน ขูด เคลือบฟลูออไรด์
500-1,000
Baht.
  Pit & Fissure Sealant per tooth เคลือบหลุมร่องฟัน ต่อซี่
400-600
Baht.
Oral Surgery ศัลยกรรมช่องปาก Extraction Child / tooth ถอนฟัน (เด็ก) ต่อซี่
300-500
Baht.
  Extraction Adult / tooth ถอนฟัน (ผู้ใหญ่) ต่อซี่
800-2,000
Baht.
  Surgical Removal of Impacted/Embeded tooth  ผ่าตัดฟันคุด ต่อซี่
3,500-7,000
Baht.
Dental Implant รากฟันเทียม Implant (surgical + prosthetic parts) รากฟันเทียม (ส่วนศัลยกรรมและส่วนใส่ฟัน)
49,000-85,000
Baht.
Teeth Whitening (Bleaching) ฟอกสีฟัน
in-office bleaching ฟอกสีฟันในคลินิก new
  Zoom ซูม
9,500
Baht.
 
Home bleaching ฟอกสีฟันที่บ้าน
  Home bleaching trays ถาดฟอกสีฟัน
2,500
Baht.
  Home Bleaching Gel (Day White / Nite White) per syringe น้ำยาฟอกสีฟัน Day White / Nite White ต่อหลอด
750
Baht.
  Home Bleaching Gel (Day white / Nite White) per box (3 syringes) น้ำยาฟอกสีฟัน Day White / Nite White 
2,000
Baht.
Root Canal Treatment รักษารากฟัน Anterior (Front) Tooth ฟันหน้า
5,000-6,000
Baht.
  Premolar Tooth ฟันกรามน้อย
7,000-8,000
Baht.
  Molar tooth ฟันกราม
10,000-12,000
Baht.
  Retreatment - add (per tooth) รักษารากใหม่ (ต่อซี่)
1,000-2,000
Baht.
Prosthetics ฟันปลอม
Fixed Prosthesis ฟันปลอมติดแน่น
  Crown & Bridge (per unit) ครอบ และ สะพานฟัน (ต่อซี่)
11,000-25,000
Baht.
  Post & Core (per tooth) ฟันเดือย (ต่อซี่)
5,000-10,000
Baht.
 
Veneers (per tooth) เคลือบฟันเทียม (ต่อซี่)
  Veneers  "E-Max (per tooth)" เคลือบฟันเทียม E-Max (ต่อซี่)
15,000
Baht.
  Veneers "Esthetic (per tooth)" เคลือบฟันเทียม Esthetic  (ต่อซี่)
10,000
Baht.
 
Removable Prosthesis ฟันปลอมถอดได้
  Full Denture (per arch) ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อชิ้น)
16,000-20,000
Baht.
  Removable Bridge สะพานฟันถอดได้ 1ซี่
7,000-9,000
Baht.
  Denture Framework โครงฟันปลอม
9,000-10,000
Baht.
  Artificial Teeth (per tooth) ฟันปลอม (ซี่ละ)
500
Baht.
  Wire ตะขอลวด
500
Baht.
Operative ทันตกรรมบูรณะ
Amalgam Fillings วัสดุอุดฟันสีโลหะ (อมัลกัม)
  First Surface ด้านแรก
600-700
Baht.
  Each Additional Surface ด้านต่อไป ด้านละ
400
Baht.
 
Tooth Colored Fillings วัสดุอุดฟันสีเดียวกับฟัน
  First Surface ด้านแรก
800-1,000
Baht.
  Each Additional Surface ด้านต่อไป ด้านละ
500-800
Baht.
  Direct Veneer / Space Closure เคลือบผิวหน้าฟัน / ปิดช่องห่างฟัน
2,000-4,000
Baht.
Pedodontics ทันตกรรมสำหรับเด็ก Pulp Treatment รักษารากฟันในเด็ก
1,5000-3,000
Baht.
  Crown ครอบฟัน
2,000-2,500
Baht.
  Space Maintainer เครื่องมือกันที่
2,000-4,000
Baht.
Orthodontics ทันตกรรมจัดฟัน Metal Brackets (retainers included) เครื่องมือโลหะ (ราคารวมรีเทนเนอร์แล้ว)
45,000
Baht.
  Ceramic Brackets (retainers included) เครื่องมือสีเดียวกับฟัน เซรามิค (ราคารวมรีเทนเนอร์แล้ว)
60,000
Baht.
 
Damon System (retianers included) ระบบดามอน (ราครวมรีเทนเนอร์แล้ว)
    - Damon Q
70,000
Baht.
    - Damon Clear
75,000
Baht.
 
Orthodontics with Orthognathic Surgery จัดฟันร่วมกับผ่าตัด
  Metal Braces (Ortho only) เครื่องมือโลหะ (เฉพาะค่าจัด)
80,000-100,000
Baht.
  Damon System (Ortho only) ระบบดามอน (เฉพาะค่าจัด)
110,000-120,000
Baht.
 
Invisible Orthodontics เครื่องมือจัดฟันที่มองไม่เห็น
     - Invisalign Full
180,000-200,000
Baht.
      - Invisalign Teen
220,000
Baht.
      - Invisalign Lite
140,000
Baht.
      - Invisalign i7
65,000
Baht.
  Comprehensive - Option 1 (unlimited sets in 5 years)
190,000
Baht.
      - Option 2 (3 sets in 3 years)
180,000
Baht.
  Moderate (26 sets) - single arch
150,000
Baht.
      - dual arch
170,000
Baht.
  Lite (14 sets) - single arch
100,000
Baht.
      - dual arch
130,000
Baht.
  Express (7 sets) - single arch
55,000
Baht.
      - dual arch
70,000
Baht.
  First (aged 6 yrs onwards สำหรับอายุ 6 ปี ขึ้นไป) - phase 1 dual arch
110,000
Baht.
      - phase 2 dual arch
120,000
Baht.
  Comprehensive - Option 1 (unlimited sets in 5 years)
190,000
Baht.
 
Clear Correct
  Unlimited
130,000
Baht.
  Three
110,000
Baht.
  Two
90,000
Baht.
  One
75,000
Baht.
  Mini
60,000
Baht.
  Flex
9,500
Baht.
  Brava by Brius
6,000
Baht.
  Upper and Lower
220,000
Baht.
  Upper or Lower
200,000
Baht.
Retainers Essix Retainers (per piece) รีเทนเนอร์ใส (ต่อชิ้น)
2,000
Baht.
  Vivera Retainers (3 sets) วิเวรา (3 ชุด) ขากรรไกร บน-ล่าง
25,000
Baht.
  Vivera Retainers (3 sets) วิเวรา (3 ชุด) ขากรรไกรเดียว
20,000
Baht.
  Vivera Retainers (1 sets) วิเวรา (1 ชุด) ขากรรไกร บน-ล่าง
9,000
Baht.
  Vivera Retainers (1 set) วิเวรา (1 ชุด) ขากรรไกรเดียว
7,000
Baht.
  Retainers (per piece) รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น)
2,000-2,500
Baht.
  pattern (per piece)  เพิ่มลวดลาย (ต่อชิ้น) 
500
Baht.
  plastic on front wire   (per piece)  เพิ่มพลาสติกหุ้มลวดด้านหน้า  (ต่อชิ้น) 
150
Baht.
  false tooth (per tooth) เพิ่มฟันปลอม (ต่อซี่) 
500
Baht.
Occlusion & TMD ทันตกรรมบดเคี้ยว Occulsal Splint (Stabilizing Splint) per piece เฝือกสบฟัน ชนิดแข็ง (ต่อชิ้น)
6,000
Baht.
  Night Guard (Soft) per piece เฝือกสบฟัน ชนิดนิ่ม (ต่อชิ้น)
3,000-3,500
Baht.
Oral Examination ตรวจวินิจฉัย Study model แบบจำลองฟัน
1,000
Baht.
 
X-ray ภาพถ่ายรังสี
  perioapical / bitewing (per film) ฟิล์มถ่ายในปาก (ต่อฟิล์ม)
200
Baht.
  Panoramic / Cephalometric / TMJ (per film) ฟิล์มถ่ายนอกปาก (ต่อฟิล์ม)
1,000
Baht.
*ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
เด็นทิส แอท 51
1499/1 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซอย 67-69) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110.
Tel.&Fax + 66 2 714 0405, + 66 2 714 0406 Mobile + 66 8 6 312 6852


@LINE ID : @bangkokdentalteam
Facebook : http://www.facebook.com/BangkokDentalTeamDentalClinic

Map , E-mail: BangkokDentalTeam@gmail.com or dentist51@gmail.com


หน้าแรก | บริการ | โปรโมชั่น | ราคา | นัดหมาย | ข่าวสาร | คำถามที่พบบ่อย | ลูกค้าพูดถึงเรา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา